top of page
highliter yellowish-2.png

קורסים לרכישה

קורס מסע בתולדות התודעה

ראשית התרבות והשפה, כיצד לקטים-ציידים תופסים את סביבתם? האנתרופולוגיה של הווסת, ברית מילה וראשית הדומיננטיות הגברית, תולדות ההתחלקות מראשית האנושות ועד כלכלת השיתוף החדשה.

tree1.png
קורס שמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה אחדותיים

מפגשי העמקה העוסקים בשמאניזם, טראנס, מאגיה ומצבי תודעה של איחוד במגוון רחב של תרבויות. נושאים אלו יידונו מנקדות מבט אנתרופולוגית, פסיכולוגית ורוחנית.

שמאניזם.png
קורס ילדות, הורות וחינוך

מבט חדש אודות ילדות, התבגרות והורות במאה ה-21. מבט זה נולד מתוך חיבור מרתק בין אנתרופולוגיה, חינוך ומחקרי מוח חדשים.

two boys2.png
bottom of page